6 nowych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych
Przewiń do artykułu
Menu

Wiadomo, jak jest ze źródłami finansowania – nigdy nie jest ich za mało. Tym niemniej trudno pozostać na bieżąco z wiadomościami o uruchomieniu nowego działania w ramach POIiŚ, RPO, NFOŚiGW i wielu innych.

 

Tego typu wyzwania stanowią motor napędowy dla naszej działalności, dlatego Planergia.pl rusza z cyklicznym przeglądem możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

 

Niedawno informowaliśmy o trwającym naborze do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (więcej o tym w osobnym artykule TUTAJ). Perspektywy są jednak znacznie szersze.


Poniżej przedstawiamy informacje o:

1.    Program BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii.
2.    Program RYŚ - termomodernizacja budynków jednorodzinnych (już wkrótce!!!);
3.    Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020;
4.    SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest;
5.    Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskiego;
6.    Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

1/ BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Parę dni temu ruszył długo wyczekiwany program wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii”.


Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.


Wnioski można składać w dniach od 15 lutego do 20 maja 2016 roku, do godz. 15:30.

 

Wartość alokacji dla naboru wynosi do 150 mln zł.  Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

2/ Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych


Dzięki realizacji programu „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.


Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.


Osoby realizujące inwestycję ocieplenia domu jednorodzinnego będą mogły skorzystać z dofinansowania udzielanego w ramach programu Ryś.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 400 mln zł. Forma finansowania: kredyt / pożyczka + dotacja.

 

Planowany termin: 31 marca 2016 do 30 grudnia 2016 roku.

 

Program jest skierowany do osób posiadających prawo własności domu jednorodzinnego. Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dysponujące takimi budynkami.

 

 

3/ Konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020


Program ma wspierać projekty, przewidujące m.in. wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich, robót budowlanych na obszarach zabytkowych i ich zespołach, rozbudowy infrastruktury niezabytkowej na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej i archiwów, a także zakup trwałego wyposażenia oraz wiele innych.


Beneficjentami mogą zostać:

•    Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
•    Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
•    Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
•    Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
•    Organizacje pozarządowe;
•    Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
•    Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

 

Co warte podkreślenia, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc.! Nabór wniosków ruszył początkiem lutego i potrwa do końca marca.
Regulaminy i dokumentacja dostępne są pod TYM ADRESEM.

 

 

4/ Konkurs w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.


Zakres zadań objętych dofinansowaniem wyczerpuje właściwie już sama jego nazwa. W programie SYSTEM wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym, a beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, pod dwoma warunkami:

•   została u nich przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
•  realizują zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do 100 proc. jego kosztów kwalifikowanych (50 proc. stanowi dofinansowanie, pozostałe 50 proc. środków niezbędnych na inwestycję może zostać uzupełnionych w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW).

 

Nabór kończy się z ostatnim dniem maja br., zaś zadania muszą zostać zakończone do 31 października br.

 

Szczegóły programu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są pod TYM ADRESEM.

 

 

5/ Konkurs dla działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskiego


Beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. Wparcie w ramach działania 5.2 skierowane jest na projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM.


Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu to 85 proc. wydatków kwalifikowalnych.


W przypadku projektów, które tego typu pomocą są objęte, maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej.

 

Do uczestnictwa w projekcie wymagane jest wniesienie minimalnego wkładu własnego w postaci ekwiwalentu 15 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

 

Nabór wniosków ruszy 29 lutego br. i potrwa do 13 kwietnia 2016 r.


Szczegóły, regulamin oraz dokumentacja dostępne są pod TYM ADRESEM.

 

 

6/ Trwający od stycznia Konkurs w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,  Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I


Beneficjentami mogą zostać wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


Maksymalna intensywność dofinansowania  wynosi:

•    do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 000 euro w dowolnym trzyletnim okresie,
•     do 50 proc. dla pozostałych przedsiębiorców.


Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach zgłaszanego projektu to 25 tys. zł, a maksymalna – nawet 420 tys. zł. O szczegóły można pytać naszych doradców lub poszukać ich w regulaminie Konkursu – link podajemy poniżej.


Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie usług proinnowacyjnych związanych z procesem wdrażania w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Wskazane jest, aby usługi proinnowacyjne będące przedmiotem dofinansowania przyczyniały się do rozwoju działalności B+R+I oraz do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.


Nabór wniosków odbywa się od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Szczegóły, regulamin oraz dokumenty są dostępne pod TYM ADRESEM.

 

 

Zbyt skomplikowane? Pomożemy!


Jednocześnie przypominamy, że Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

planergia logo

Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916
e-mail: biuro@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl