Dotacje dla przedsiębiorców z RPO WŚl
Przewiń do artykułu
Menu

Dzisiejszy przegląd skupiać się będzie na konkursach adresowanych do przedsiębiorców prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego.


Nabory – w zależności od konkretnego działania – ruszą w okresie wiosna-jesień bieżącego roku. Warto zatem już teraz pozyskać niezbędne informacje i rozpocząć przygotowania aplikacyjne.

 

Poniżej przedstawiamy informacje o:

1.    Działanie 4.4: Wysokosprawna kogeneracja

2.   Działanie 4.2: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

3.    Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

4.    Działanie 3.2: Innowacje w MŚP

5.    Działanie 3.3: Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

Zbyt zawiłe? Pomożemy!

Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

 

planergia-logo-z-napisem-300x133
Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916
e-mail: biuro@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Pod adresem www.dotacje.planergia.pl znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 

1/ Działanie 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja

Działanie jest adresowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej Kogeneracji:

-    wsparcie wykorzystania wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej);

-    możliwość wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń (rozwiązanie wynikające z RIS WSL 2013-2020);

-    przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania (lokalne kotłownie) - pod warunkiem redukcji CO₂ o co najmniej 30 proc. w porównaniu do istniejących instalacji;

 

Finansowanie na zasadzie bezzwrotnej dotacji do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Spodziewany termin: lipiec – sierpień 2016 r.

 

2/ Działanie 4.2: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Celem szczegółowym działania jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw. Realizacja projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego 4b ma na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze MŚP poprzez zmniejszenie strat energii oraz w drugiej kolejności, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Planowane wsparcie przyczyni się również do poprawy konkurencyjności sektora MŚP  i  obniżenia kosztów jego działalności.

 

W charakterystyce wyróżnionych zostało 6 typów działań kwalifikujących się do projektu. Po szczegóły odsyłamy na witrynę internetową RPO WŚl lub do naszych ekspertów.

 

Ważne! Audyty energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej w tym sektorze. W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji czy infrastruktury.

 

Uwaga! Wykluczone ze wsparcia będą projekty dotyczące współspalania biomasy.

 

Grupę docelową, oprócz MŚP, stanowią podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, tj. nie będących MŚP zgodnie z zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 

Nie jest znana suma alokacji, wiadomo natomiast, że dofinansowanie przyznawane będzie w formie pożyczek i instrumentów alternatywnych. Jakich? Na szczegółowe informacje będziemy musieli zaczekać.

 

Planowany termin naborów to czerwiec 2016 roku.

 

3/ Działanie 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Celem działania jest tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

Aplikacje – oprócz przedsiębiorstw – składać mogą również m.in. spółki celowe ustanawiane przez instytucje publiczne, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni czy przedsiębiorstw i instytutów badawczych. W celu pozyskania szczegółowej informacji polecamy kontakt z naszymi ekspertami lub odwiedzenie witryny internetowej RPO WŚl (link poniżej).

 

Alokację ustalono na poziomie 52,4 mln EUR (209,6 mln zł). W ramach działania pomoc udzielana będzie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania wynieść może nawet 80 proc. (lub 50 proc. w przypadku udzielenia pomocy de minimis).

 

Spodziewany termin naboru: maj – czerwiec 2016 roku.

 

4/ Działanie 3.2: Innowacje w MŚP

W jego ramach realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Alokację na działanie ustalono na poziomie blisko 56,1 mln EUR (ok. 224,3 mln zł). Maksymalny poziom dofinansowania (dotacja) wynosi 50 proc. (analogicznie w przypadku udzielenia pomocy de minimis).

 

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 tys. zł (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 mln zł. Maksymalna całkowita wartość projektu - 10 mln zł.

 

Nabór spodziewany jest od listopada br. do stycznia 2017 roku.

 

5/ Działanie 3.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

 

Alokację zaplanowano na poziomie 15,2 mln EUR (60,8 mln zł). Maksymalny poziom dofinansowania (dotacja) to 50 proc. (analogicznie w przypadku udzielenia pomocy de minimis).

 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych z zaznaczeniem, że wsparcie minimalne to 50 tys. zł (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych. Jednakże w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 500 tys. zł.

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl