Polskie przedsiębiorstwa za granicą, czyli dofinansowania do internacjonalizacji
Przewiń do artykułu
Menu

Szansą rozwoju przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja, czyli otwarcie działalności na rynki zagraniczne. W obecnej perspektywie finansowej przewidziano szereg rozwiązań dostępnych dla przedsiębiorców, umożliwiających pozyskanie wsparcia finansowego w tym zakresie. Warunkiem jest innowacyjność przedsięwzięcia.


W skali ogólnopolskiej przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia oferowano  głównie w ramach Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój. Podstawę wsparcia finansowego internacjonalizacji przedsiębiorstw  stanowi  III Oś Priorytetowa programu „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, a zwłaszcza Działanie 3.3  - „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw”.


Priorytetem inwestycyjnym jest tu wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Jako cel szczegółowy zdefiniowano „zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw”.


Środki przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), instytucji otoczenia biznesu, a także beneficjentów projektów pozakonkursowych (podmiotów publicznych, państwowych osób prawnych). Oferowane wsparcie przybiera formę dotacji bezzwrotnej oraz innych instrumentów finansowych.


W ramach procedury wyboru projektów rekomendowane będą programy służące umiędzynarodawianiu działalności przedsiębiorstw reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, posiadających innowacyjne produkty lub usługi powstałe głównie w wyniku prac B+R (badawczo-rozwojowych) i posiadające potencjał do umiędzynarodowienia swojej działalności, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków.


Finansowanie koncentruje się na projektach, które skutkują nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, w tym za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu (IOB). Wsparciem objęte zostaną także specjalistyczne świadczenia doradcze na rzecz innowacyjnych MŚP, takie jak: coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą oraz w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów.

 

Poniżej przedstawiamy i opisujemy dwa wybrane poddziałania, które mogą stanowić kluczowy bodziec do internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

1.    Program GO TO BRAND.PL
PO Inteligentny Rozwój  przewiduje wsparcie internacjonalizacji w ramach Poddziałania 3.3.3  -  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych, za pośrednictwem Programu GO TO BRAND.PL. Ten skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw program będzie polegał na wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Spodziewanym efektem programu ma być napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przedmiocie działalności  B+R oraz innowacyjności.

 

Co szczególnie istotne, program nie przewiduje rygorystycznych ograniczeń dotyczących branży działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. Warunkiem o kluczowym znaczeniu jest natomiast innowacyjny charakter produktu lub procesu objętego wsparciem.
Alokacja środków przewidziana w ramach  działania sięga 100 mln euro, przy poziomie dofinansowania do 50 lub do 85 proc.. Pierwsze nabory w ramach tego działania przewidziane są na rok 2016.

 

Zakres przedmiotowy dotacji obejmie finansowanie wydatków  takich jak: zakup usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego; zakup materiałów niezbędnych  do realizacji usługi; uzyskanie dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej; szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i wiele innych!
UWAGA! Priorytetowo będą traktowane firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową o widocznych wydatkach na badania i rozwój.

 

2.    Program GO_GLOBAL
W obecnej perspektywie finansowej przedsiębiorcy sektora mikro- i  MŚP chcący poszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne będą mogli skorzystać z puli środków przeznaczonych  na wsparcie działalności eksportowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia finansowanie działań z zakresu tworzenia strategii internacjonalizacji, biznesplanów i programów rozwoju innowacyjnej firmy za pośrednictwem ogólnopolskiego programu GO_GLOBAL.


Program jest skierowany do podmiotów działających sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki.  Pod uwagę brane są te spośród nich, które komercjalizują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych. Firma ubiegająca się o dofinansowanie takich działań musi specjalizować się w wytwarzaniu innowacyjnych produktów i usług, wymagać dostępu do rynków światowych oraz posiadać potencjał pozwalający mu konkurować  na rynkach zagranicznych.


Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie sięga 150 tys. zł, co stanowi 85 proc. maksymalnej kwoty projektu,  czyli ok. 176 tys. zł. Aktualnie brak informacji na temat przyszłych naborów.


Zakres działań  objętych wsparciem – poza opracowaniem strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju - obejmuje m.in.: zakup specjalistycznych raportów w przedmiocie badania rynków zagranicznych, trening i coaching obejmujący tematykę wymogów prawnych i kulturowych rynku, identyfikację kluczowych klientów/partnerów biznesowych i wiele innych!

 


 

Wejdź po więcej na DOTACJE.PLANERGIA.PL

 


 

Aby zostać beneficjentem opisywanego działania, polecamy skontaktowanie się z naszym działem dotacyjnym – dane podajemy poniżej. Przypominamy zarazem, że powyższe propozycje nie wyczerpują całego katalogu możliwości działu finansowego Planergii. Składa się na niego w chwili obecnej aż 56 potencjalnych źródeł finansowania.


We wstępnym doborze odpowiedniego rozwiązania pomoże Państwu regularnie aktualizowana wyszukiwarka, którą można znaleźć tutaj.


Zachęcamy jednocześnie do skontaktowania się z naszym zespołem doświadczonych doradców, którzy przygotują dla Państwa kompleksową ofertę, dokonując uprzednio szczegółowej analizy Państwa potrzeb, aby dobrać najlepsze rozwiązanie. Można tego dokonać poprzez przystępny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dotacje.planergia.pl lub wybierając jedną z alternatywnych dróg:

 

Dane kontaktowe:
planergia-logo-z-napisem-300x133
Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 531 446 916
e-mail: finanse@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl