Program dofinansowania przedsiębiorstw - ZUS DLA FIRM
Przewiń do artykułu
Menu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalny Program Dofinansowania Przedsiębiorstw, adresowany do wszystkich płatników składek, odprowadzających składki na ubezpieczenie wypadkowe, zwłaszcza  w  sektorze MŚP.  Uczestnicy programu  będą mogli otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe prowadzonych  projektów inwestycyjnych, doradczych oraz inwestycyjno-doradczych, skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.


Zakres przedmiotowy wsparcia oferowanego przez ZUS obejmuje:
·    projekty inwestycyjne, odnoszące się do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
·    projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
·    projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania.

 

Poziom dofinansowania projektu - zależny jest od konkretnetnej liczby osób, za które przedsiębiorstwo odprowadza składkę na ubezpieczenie wypadkowe i waha się od 20% (duże przedsiębiorstwo) do nawet 90% (w przypadku  mikroprzedsiębiorstw).  
Tym samym, maksymalne kwoty dofinansowania konkretnych typów projektów przedstawiają się następująco:
- projekty doradcze – do 100.000 PLN,
- projekty inwestycyjne – do 400.000 PLN,
-projekty inwestycyjno-doradcze – do 500.000 PLN,

 

przy czym minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w przypadku projektów doradczych nie może być niższa niż 2.000 PLN, a w przypadku projektów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych,  nie mniejsza niż 5.000 PLN.

 

·    Działania, na które można otrzymać dofinansowanie w przypadku projektów doradczych oraz inwestycyjno-doradczych:
a)    Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
b)    Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
-    czynniki chemiczne i pyły,
-    czynniki biologiczne,
-    czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
-    czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.).
c)    Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
d)    Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy,
e)    Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
f)    Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
g)    Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

 

·    Działania, na które można otrzymać dofinansowanie w przypadku projektów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych:
a)    Zakup i instalacja:
-    osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
-    optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
-    urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
-    elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
-    urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
-    obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
-    kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
-    wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
-    neutralizatorów elektryczności statycznej,
-    urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
-    urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
-    urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
-    maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomo-przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
-    urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
-    wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
-    urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
b)    Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
c)    Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

 

UWAGA! Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części, szkoleń, działań z zakresu ochrony ppoż.

 

Jeżeli działania inwestycyjne nie dotyczą gotowego, dopuszczonego do użytkowania urządzenia, w załączeniu do wniosku należy uwzględnić koncepcję i projekt techniczny instalacji, systemu, urządzeń itp.

 

Procedura ubiegania się o dofinansowanie składa się z kilku etapów:

1.     Złożenie do ZUS przez płatnika składek wniosku o udzielenie dofinansowania projektu spełniającego powyższe wymogi;
2.    Formalna ocena wniosku przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna ocena przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS);
3.    Podpisanie umowy (pod warunkiem uprzedniej pozytywnej oceny wniosku);
4.    Przekazanie środków (w 2 transzach); 1 transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy;
5.    Odbiór projektu po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia; wypłata 2 transzy w ciągu 30 dni od odbioru projektu.

 

 


 


Wejdź po więcej na DOTACJE.PLANERGIA.PL

 

 Aby zostać beneficjentem opisywanego działania, polecamy skontaktowanie się z naszym działem dotacyjnym – dane podajemy poniżej. Przypominamy zarazem, że powyższe propozycje nie wyczerpują całego katalogu możliwości działu finansowego Planergii. Składa się na niego w chwili obecnej aż 56 potencjalnych źródeł finansowania.

 


We wstępnym doborze odpowiedniego rozwiązania pomoże Państwu regularnie aktualizowana wyszukiwarka, którą można znaleźć tutaj.


Zachęcamy jednocześnie do skontaktowania się z naszym zespołem doświadczonych doradców, którzy przygotują dla Państwa kompleksową ofertę, dokonując uprzednio szczegółowej analizy Państwa potrzeb, aby dobrać najlepsze rozwiązanie. Można tego dokonać poprzez przystępny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dotacje.planergia.pl lub wybierając jedną z alternatywnych dróg:

 

Dane kontaktowe:
planergia-logo-z-napisem-300x133
Planergia Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel.: 32 727 51 91, kom.: 531 446 916
e-mail: finanse@planergia.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Baner finanse 1

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl