Przedsiębiorcy też mają szansę na dofinansowanie do fotowoltaiki
Przewiń do artykułu
Menu

Do tej pory pisaliśmy wiele o formach dofinansowania fotowoltaiki dla inwestorów prywatnych. To właśnie w tym sektorze moc fotowoltaiki wzrasta najszybciej, co wynika między innymi z wielu dostępnych pomocy finansowych dla gospodarstw domowych. A co przedsiębiorcami? W ich wypadku liczba dostępnych źródeł wsparcia jest mniejsza a poziom dofinansowania niższy, jednak także oni znajdą kilka rozwiązań dla siebie.

Do niedawna dynamika rozwoju fotowoltaiki w sektorze przedsiębiorstw była znacznie niższa niż wśród odbiorców indywidualnych, co w dużej mierze wynikało z dostępności preferencyjnych źródeł finansowania. Nie trudno się domyślić, że głównym powodem powstrzymującym przedsiębiorców przed inwestycją w fotowoltaikę są motywy finansowe – w biznesie każdy grosz się liczy, a przedsiębiorcy niechętnie przeznaczają pieniądze na inwestycje obarczone ryzykiem nieopłacalności. Badanie “Zielona energia w MŚP 2020” przeprowadzone przez Europejski Fundusz Leasingowy potwierdza tę tezę i wskazuje trzy główne czynniki powstrzymujące firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw od inwestowania w PV:

  • 87% twierdzi, że największą barierą w korzystaniu z OZE są wysokie koszty początkowe instalacji,
  • 79% wskazuje na długi okres oczekiwania na zwrot z inwestycji,
  • 56% jako czynnik hamujący wymienia ograniczone formy dofinansowania.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy firmy uzyskały możliwość rozliczania się w wariancie prosumenckim, a więc – podobnie jak użytkownicy indydwidualni – w oparciu o system opustów. Drugim czynnikiem wpływającym na coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców zieloną energią są nieuniknione podwyżki cen prądu oraz dodatkowe opłaty (np. opłata mocowa), co przyczynia się do skrócenia okresu zwrotu z inwestycji w instalację PV.

Problemy z dostępnością środków na inwestycję początkową można rozwiązać, korzystając z podanych poniżej programów pomocowych. Niewykluczone również, iż dodatkowe środki (raczej w formie preferencyjnie oprocentowanych instrumentów zwrotnych, niż dotacji bezzwrotnych) znajdą się w nadchodzącym budżecie unijnym na lata 2021-2027, który jednak zostanie uruchomiony dopiero za jakiś czas (raczej nie należy się spodziewać szybszego uruchomienia konkursów niż w przyszłym roku).


Program „Energia Plus”

W październiku 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej uruchomił program „Energia Plus” skierowany dla przedsiębiorców. Program udziela pomocy w dwóch formach:

  • w formie dotacji z budżetem wynoszącym prawie 50 mln zł (przy wykorzystaniu technologii ORC)
  • w formie pożyczek preferencyjnych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

Pomoc w ramach programu udzielana jest przedsiębiorcom planującym m.in.:

  • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej),
  • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,
  • zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej – nie mniej niż 5%,
  • poprawę efektywności energetycznej, zakup nowych źródeł energii elektrycznej poprzez odnawialne źródła energii w tym: turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne.

Program „Energia Plus” oferuje wsparcie do 85% kosztów w przypadku pożyczki oraz do 50% kosztów w przypadku dotacji. Nabór wniosków prowadzony jest do 17 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków finansowych.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach osi priorytetowej “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” firmy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty OZE zakładające budowę lub rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy powyżej 2 MWe. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie wysokiego wskaźnika energochłonności. Wnioski o wsparcie z POIiŚ są przyjmowane w trybie konkursowym od 31 marca do 28 maja 2021. Do rozdysponowania jest 80 mln zł, z czego jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 15 mln euro.


Programy regionalne oferowane przez WFOŚiGW

Poszukując źródła finansowania, warto regularnie sprawdzać aktualności na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż może właśnie w tej chwili prowadzony jest nabór do regionalnego programu dofinansowań. Programy te często dotyczą ekologicznych urządzeń wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani mogą również uzyskać cenne informacje ze strony doradców energetycznych.


Kredyt z gwarancją Biznesmax

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z kredytu Biznesmax udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zakup instalacji fotowoltaicznej. Na czym polega gwarancja? W razie, gdyby przedsiębiorstwo po zaciągnięciu kredytu nie miało możliwości spłacenia zobowiązania, gwarant – w tym wypadku BGK – przejmuje tą odpowiedzialność. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spłaty długu wraz z odsetkami. Gwarancja Biznesmax udzielana jest do 80% kwoty kredytu i maksymalnie może wynieść 2,5 mln euro. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w BGK i w oddziałach 17 banków z nim współpracujących.


Warto mieć na uwadze, że pozyskanie funduszy na zakup i montaż instalacji to tylko połowa sukcesu. Druga połowa to dobry projekt instalacji i wybór takiego wykonawcy, który jest fachowcem w swojej dziedzinie. Porządne wykonanie to gwarancja, że korzyści z instalacji będą czerpane latami.