Przyłączenie mikroinstalacji do sieci
Przewiń do artykułu
Menu

Przyłączenie - zarówno odbiorcy, jak i mikroinstalacji - jest pierwszym krokiem w uzyskaniu dostępu do sieci energetycznej. Przyłączenie instalacji jest obowiązkiem operatora systemu dystrybucyjnego(OSD). Obowiązek ten powstaje, co do zasady, z mocy prawa.

 

Inaczej mówiąc – operator, gdy zostaną przez prosumenta spełnione warunki, musi dokonać przyłączenia, zarówno w przypadku, w którym mikroinstalacja jest elementem nowobudowanej sieci, jak i wówczas, gdy powstaje na budynku uprzednio przyłączonym do sieci elektroenergetycznej. Różnić się będą jedynie procedury obu tych przyłączeń.

 

 

 

Przyłączenie następuje zawsze na wniosek zainteresowanego odbiorcy. Przedsiębiorstwo energetyczne nie działa tu z własnej inicjatywy. Nie ma zatem możliwości legalnego korzystania z sieci energetycznej bez przeprowadzenia procesu przyłączenia.

 

Konieczność przyłączenia lub też jej brak zależy od typu mikroinstalacji i preferencji samego prosumenta. Instalację on grid, czyli nastawioną na przynajmniej częściową odsprzedaż wyprodukowanej energii, należy bezwzględnie przyłączyć do sieci energetycznej. Inaczej nie będzie ona prawidłowo działać, a prosument nie osiągnie zamierzonego efektu.

 

W przypadku instalacji  off grid, które nie współpracują z systemem elektroenergetycznym, ale magazynują energię w akumulatorach do późniejszego wykorzystania, przyłączenie do sieci nie jest konieczne. Element magazynowania wpływa jednak na wzrost kosztu inwestycji.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej. Stanowi o tym art. 7 ust. 8 pkt) 3 lit.) b ustawy prawo energetyczne.

 

Jakie są wymagania techniczne i eksploatacyjne mikroinstalacji, która ma zostać przyłączona do sieci?

 

Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:

•    bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;

•    zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii;

•    dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów jakościowych energii;

•    spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach;

•    możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane energię.

 

W praktyce oznacza to, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych powinni wskazać, jakie szczegółowe wymagania powinna spełniać instalacja, która będzie przyłączana do ich sieci. Nie mogą one w żaden sposób dyskryminować urządzeń konkretnych producentów czy konkretnych przedsiębiorstw dokonujących zainstalowania.

 

Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zainstalowania mikroinstalacji. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 8 prawa energetycznego, zgodnie z którym w sytuacjach spornych sprawę rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony. Warto wspomnieć, że z takim wnioskiem można zgłosić się zarówno w przypadku, w którym odmówiono przyłączenia w oparciu o określenie warunków i umowę, jak i w przypadku zgłoszenia mikroinstalacji.

 

Jeżeli jednak spór dotyczył będzie nienależytego wykonania już zawartej umowy o przyłączenie, to jego rozstrzygnięcie leżeć będzie w gestii sądu powszechnego. Praktyka podpowiada jednak, że częściej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorstwo deklaruje chęć przyłączenia, ale nie wywiązuje się z przyjętego zobowiązania.

 

Nie wolno uruchamiać mikroinstalacji przed jej przyłączeniem do sieci przez operatora. Przepisy stanowią, że przyłączenia mikroinstalacji do sieci, czy to na podstawie zgłoszenia, czy na podstawie umowy, dokonuje przedsiębiorstwo energetyczne, nie zaś sam konsument.

 

Z technicznego punktu widzenia samodzielne podłączenie mikroinstalacji do sieci może wpływać destabilizująco na jej pracę.  Energia oddana do sieci może zostać potraktowana przez układ pomiarowy jako zużyta, co wiązać się będzie z żądaniem zapłaty ze strony przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo, w szczególności przy układach pomiarowych starszego typu, może dość do zafałszowania wskazań układu, co może zostać uznane za postać nielegalnego pobierania energii.

 

Więcej na temat aspektów przyłączenia mikroinstalacji OZE do sieci pod tym linkiem.

Oprac. Ewa Grochowska

 

Przy pisaniu artykułu korzystałam z materiałów znajdujących się na stronie federacja-konsumentow.org.pl.

 

PLANERGIA ULOTKA-01

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl