Przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci krok po kroku
Przewiń do artykułu
Menu

Zasady przyłączania do sieci mikroinstalacji regulowane są w ustawie Prawo energetyczne. Podstawową zasadą jest obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z wytwórcami OZE, na zasadzie równoprawnego traktowania i pierwszeństwa dla tych instalacji, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii.

 

Aby zostać wytwórcą energii, należy spełnić szereg warunków, o których piszemy poniżej. Warto znać szczegółowe wymagania, bo procedura nie należy ani do najprostszych, ani najszybszych.

 

Procedura uproszczona

Uproszczona procedura przyłączenia do sieci energetycznej mikroinstalacji OZE sprowadza się do pisemnego zgłoszenia skierowanego do przedsiębiorstwa energetycznego. Zgłoszenie musi zawierać oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji. Ponadto informacje dotyczące spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

 

Warunkiem skorzystania z uproszczonej procedury przyłączenia jest spełnienie warunku dotyczącego mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Moc ta nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

 

US0806

 
Nowa ustawa o OZE gwarantuje, iż prosument, jeśli jest odbiorcą końcowym oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie musi uzyskiwać koncesji na produkcję energii z własnej instalacji.

 

Procedura wnioskowa

W przypadku wyższych mocy niż te, które są już wydane, wytwórca energii OZE składa wniosek o wydanie nowych warunków przyłączenia.

 

Wniosek zawiera w szczególności oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, na którym ma być zlokalizowana instalacja OZE oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań technicznych (Szczegóły informacji w art. 7a ustawy – Prawo energetyczne).


Do wniosku należy załączyć tytuł prawny do nieruchomości, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektów oraz wyrys i wypis z miejscowego planu lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek zwolniony jest z zaliczki. Nie pobiera się również opłaty za przyłączenie.


Wniosek jest rozpatrywany przez przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 30 dni. Przedsiębiorstwo energetyczne może wydać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę o przyłączenie lub odmówić przyłączenia do sieci. Umowa o przyłączenie do sieci określa termin realizacji przyłączenia.

 

US08061


 
Zgodnie z nową ustawą o OZE, umowa powinna zawierać określenie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii wytworzonej w tej instalacji oraz warunek, iż niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii wytworzonej w tej instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą wypowiedzenia umowy o przyłączenie.


Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wytwórcę energii OZE, podając przyczyny odmowy.

 

Procedura odwoławcza

W przypadku, gdy odmówiono przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia, przedsiębiorstwo energetyczne określa planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia.

 

Przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia ewentualnie wytwórcę odnawialnego źródła energii o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli wytwórca w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:
1. wyraził zgodę na wskazaną wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wydaje warunki przyłączenia,
2. nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to odmawia wydania warunków przyłączenia.

 

Ochrona prawna inwestycji

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”

 

Jeżeli wytwórca nie zgadza się z przyczyną odmowy przyłączenia do sieci, może wystąpić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z powodu odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego źródła OZE. Decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega zaskarżeniu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

 

Sprzedaż energii prosumenckiej

Po przyłączeniu do sieci rozpoczyna się produkcja energii. Wytwórca energii OZE z mikroźródeł jest zwolniony z obowiązku posiadania koncesji. Należy pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych ciążących na wytwórcy.


W terminie 14 dni informuje przedsiębiorstwo energetyczne o zmianie rodzaju mikroinstalacji, mocy zainstalowanej, zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii OZE. Natomiast w terminie 7 dni od zakończenia każdego kwartału wytwórca energii OZE informuje o ilości wytworzonej oraz o ilości sprzedanej energii OZE.


Rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym odbywa się na zasadach określonych w umowie sprzedaży energii na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego. Dla mikroźródeł o 3 kW rozliczenia dokonuje się co półrocze.

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl