RPO dla małopolskich przedsiębiorstw
Przewiń do artykułu
Menu

Najbliższe miesiące to dla małopolskich przedsiębiorców czas oczekiwania na oficjalne ogłoszenie terminów naborów do projektów, które ruszą jeszcze przed nadejściem jesieni.


Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają zgodnie z zapowiedziami ruszyć trzy duże działania, w ramach których realizowanych będzie aż 7 poddziałań, a to oznacza 7 potencjalnie nowych źródeł finansowania przedsięwzięć.

 

Znane są już kryteria i warunki dofinansowania. Warto zatem poczynić pierwsze przygotowania zwłaszcza, że dla niektórych z niżej wymienionych poddziałań nabór może zostać otwarty lada moment.

 

 


Dla przypomnienia, działania w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżamy w tym artykule.


Programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego opisujemy tutaj.


Dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla MŚP zgłębialiśmy w tym artykule.


 

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o:


1)    Działanie 1.2 Badania I Innowacje W Przedsiębiorstwach


a)    Poddziałanie 1.2.1


b)    Poddziałanie 1.2.2


c)    Poddziałanie 1.2.3 Bony Na Innowacje

 


2)    Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki


a)    Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

 


3)    Działanie 3.4 Rozwój I Konkurencyjność Małopolskich MŚP


a)    Poddziałanie 3.4.3 Dotacje Dla MŚP – Wczesna Faza Rozwoju


b)    Poddziałanie 3.4.4 Dotacje Dla MŚP


c)    Poddziałanie 3.4.5 Bony Na Doradztwo

 

 

Zbyt zawiłe? Pomożemy!

Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

 

planergia-logo-z-napisem-300x133

Planergia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 bud. 6, 40-568 Katowice

tel.: 32 727 51 91, kom.: 732 888 349, 531 446 916

e-mail: biuro@planergia.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Pod adresem www.dotacje.planergia.pl znajduje się formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 

1/ Działanie 1.2 Badania i Innowacje w Przedsiębiorstwach


    a/ Poddziałanie 1.2.1


Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Po szczegółowe informacje odsyłamy do naszych konsultantów lub do regulaminu Poddziałania.


Poddziałanie adresowane jest do przedsiębiorstw, w szczególności mikro-, małych i średnich. Dopuszczone są też konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych  lub instytucji otoczenia biznesu.


Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc na projekty badawczorozwojowe, pomoc de minimis, zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.


Poziom maksymalnej dotacji zmienia się względem pola działania przewidzianego w projekcie. W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:


1. badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 proc. średnie przedsiębiorstwa / 60 proc. pozostali beneficjenci / 50 proc.


2. eksperymentalne prace rozwojowe mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 proc. średnie przedsiębiorstwa / 35 proc. pozostali beneficjenci / 25 proc.


3. studium wykonalności mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 proc. średnie przedsiębiorstwa / 60 proc. pozostali beneficjenci / 50 proc.


Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 85 398 000,00 zł.

 

 

    b/ Poddziałanie 1.2.2


Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczorozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Po szczegółowe informacje odsyłamy do naszych konsultantów bądź do regulaminu Poddziałania.


Poddziałanie jest dedykowane przedsiębiorstwom, w szczególności mikro-, małym i średnim. Dopuszczone są też konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Charakter pomocy to wsparcie kwalifikowane, w szczególności jako: regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.


Maksymalna wysokość dotacji w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej to: mikro i małe przedsiębiorstwa – 55 proc., średnie przedsiębiorstwa – 45 proc., pozostali beneficjenci – 35 proc.


Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 398 000,00 zł.

 

 

    c/ Poddziałanie 1.2.3 Bony Na Innowacje


Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Po szczegółowe informacje odsyłamy do naszych konsultantów bądź do regulaminu Poddziałania.


Konkurs adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą w nim startować podmioty, które wcześniej korzystały ze wsparcia.


Podobnie jak wcześniej, i tu maksymalny poziom dotacji jest zmienny. Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 90 proc. w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy, 80 proc. w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi, 70 proc. w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.


Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 16 370 796,60 zł


Spodziewany termin naboru dla wszystkich ww. Poddziałań w ramach 1.2 – II kwartał 2016 roku.

 

2/ Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki - Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub - w przypadku posiadania ww. dokumentu, spełniającego wymagania wskazane w części wprowadzającej pkt. 5 - wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej. Po szczegółowe informacje odsyłamy do naszych konsultantów bądź do regulaminu Poddziałania.


Beneficjentem mogą zostać mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.


Maksymalny poziom dotacji to 85 proc. w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 9 964 238,64 zł.


Spodziewany termin naboru: I kwartał 2016 roku.

 

 

3/ Działanie 3.4 Rozwój I Konkurencyjność Małopolskich MŚP

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia zarówno z zakresu wsparcia dotacyjnego, jak i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich MŚP. Wsparcie dotacyjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń prac B+R oraz na wsparciu produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Po szczegółowe informacje odsyłamy do naszych konsultantów bądź do regulaminu Poddziałania.

 

    a/ Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna Faza Rozwoju


Wyszczególnia się maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych. Nie mogą przekroczyć kwoty 10 mln zł. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 25 619 400,00 zł.


Przewidywany termin naboru: IV kwartał 2014 roku.

 

 

    b/ Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 25 mln zł. Dotacja rozłożona będzie na dwa nabory; na pierwszy orientacyjna kwota to 34 159 200,00 zł, na drugi: 46 114 920,00 zł.


Przewidywany termin naboru: IV oraz I kwartał 2016 roku.

 

 

    c/ Poddziałanie 3.4.5 – Bony Na Doradztwo


Nie ma limitu wydatków kwalifikowanych. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu: 8 539 800,00 zł.
Przewidywany termin naboru: I kwartał 2016 roku.

 

Każde z wymienionych powyżej Poddziałań w ramach programowania 3.4 dedykowane jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

 

 

Ważne linki:

 

- Harmonogram naboru wniosków;

- Dokumenty i szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Woj. Małopolskiego.

 

PLANERGIA ULOTKA-02

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl