Taryfy gwarantowane, czyli co?
Przewiń do artykułu
Menu

Taryfy gwarantowane (Feed-in-Tariffs) to mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej.


Taryfy gwarantowane zostaną wprowadzone w Polsce na mocy Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, podpisanej przez Prezydenta RP 11 marca 2015.

 

 

W opinii ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej taryfy gwarantowane to obecnie jedyny instrument opłacalność technologii na obecnym, wczesnym etapie rozwoju rynku.


Dzięki zapisom Ustawy, mikroinstalacje prosumenckie (odpowiednio do 3kW i do 10kW), które zostaną przyłączone do sieci energetycznej po 1 stycznia 2016 roku, będą mogły zostać objęte 15-letnimi taryfami gwarantowanymi, zapewniającymi korzystne (w porównaniu z obecnymi) warunki sprzedaży energii do sieci.


Taryfy gwarantowane będą podlegały stałemu monitoringowi, więc poziomy cen gwarantowane w Ustawie mogą być modyfikowane. Co istotne jednak, wszystko wskazuje na to, iż umowa będzie podpisywana tylko raz, bez konieczności jej aktualizacji/wznawiania w każdym kolejnym roku.

 

Po co taryfy gwarantowane?

Taryfy gwarantowane mają na celu umożliwienie rozwoju rynkowego danej technologii sektora OZE do momentu, kiedy będzie ona mogła samodzielnie funkcjonować na rynku konkurencyjnym.

W uproszczeniu można powiedzieć, iż efekt skali (tzn. coraz większa liczba instalacji, specjalistów itd.) obniża ceny inwestycyjne, zaś postęp technologiczny podnosi wydajność urządzeń, co wpływa na poprawę opłacalności danej technologii i umożliwia jej konkurencję z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami.
Na tym etapie taryfy gwarantowane przestaną być potrzebne i zostaną zastąpione przez net-metering (firmy) oraz sprzedaż nadwyżek po 100 proc. ceny hurtowej (osoby fizyczne).

 

Kto może zostać objęty taryfami gwarantowanymi?

Taryfy gwarantowane przyporządkowane są do konkretnych przedziałów mocy instalacji (a więc instalacje do 3kW i do 10kW).
Szczegółowo sprawa przedstawia się następująco:
- biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh
- biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh
- biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
- hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh
- energia wiatru - 0,65 zł za 1 kWh
- energia promieniowania słonecznego – 0,49 zł za 1 kWh
W Ustawie wpisano jednak mechanizm ograniczający, czyli limit, który ma na celu zapobiegać niekontrolowanemu rozwojowi rynku mikroinstalacji OZE.


Ograniczenia dla taryf gwarantowanych wpisano na łącznym poziomie 800MW (300MW dla instalacji do 3kW oraz 500MW dla instalacji do 10kW). 800MW to bardzo niski poziom biorąc pod uwagę potencjał rynku, więc zachodzą obawy, iż ustawowy limit może zostać wykorzystany już w pierwszym roku obowiązywania ustawy. Monitoring będzie prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki.

 

banner-prosumenci

 

Co z już istniejącymi mikroinstalacjami?

Taryfy gwarantowane mogą objąć instalacje, które rozpoczną oddawanie energii do sieci po 1 stycznia 2016, a więc nie obejmą one instalacji już podłączonych do sieci. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż instalacja może zostać wykonana wcześniej, natomiast z punktu widzenia możliwości objęcia taryfami gwarantowanymi liczy się data podłączenia instalacji do sieci energetycznej.


Instalacje istniejące będą mogły zostać włączone w system taryf gwarantowanych pod warunkiem, iż zostaną poddane modernizacji, w wyniku której wydajność wzrośnie co najmniej o 30 proc.

 

W tabeli poniżej przedstawiamy poziom cen energii z mikroinstalacji, gwarantowanych przez Ustawa o OZE

 

nowatabela140415

Źródło: www.ieo.pl


Jednak zanim jeszcze nowy system wsparcia zacznie obowiązywać, Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzić do niego pewne zmiany. W tym celu zaprezentowało właśnie projekt nowelizacji ustawy o OZE zakładający zmiany w systemie taryf gwarantowanych.
Projekt wprowadza dla mikroinstalacji fotowoltaicznych minimalne taryfy – 0,64 zł/kWh w grupie do 3 kW oraz 0,49 zł/kWh w grupie instalacji o mocy od 3 do 10 kW.
Urzędnicy resortu gospodarki w projekcie nowelizacji ustawy o OZE dopuszczają jednak pozostawienie taryf gwarantowanych na przyjętym wcześniej poziomie, ale taki poziom wsparcia inwestor będzie musiał uzasadnić we wniosku składanym do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem sprzedaży energii, przedstawiając swoje uzasadnienie na podstawie wyliczeń kosztów mikroinstalacji zgodnie z wpisanym do projektu nowelizacji wzorem:

tekst patrykaimage002

 
Źródło: gramwzielone.pl


Jeśli inwestor uzasadni, że koszty jego mikroinstalacji PV wymagają wyższych taryf, wówczas będzie mógł otrzymać taryfy wyższe od minimalnych, nie przekraczające jednak wartości odpowiednio 0,75 zł/kWh (do 3 kW) oraz 0,65 zł/kWh (3-10 kW).

Biorąc pod uwagę, iż w miarę ekspansji rynkowej danej technologii obniżeniu ulegają koszty inwestycyjne, zaś ciągły rozwój technologiczny podnosi wydajność technologii, można zakładać, iż w miarę upływu czasu poziom taryf gwarantowanych będzie sukcesywnie obniżany, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach.


Taryfy gwarantowane nie uwzględniają instalacji hybrydowych, łączących różne technologie, które w wielu krajach traktowane są jako jedno źródło, jeżeli objęte są taką samą ceną.

 


Patryk Swoboda


Konsultacja merytoryczna Rafał Matlak firma Klimaterm. Wykorzystano materiały Instytut Energetyki Odnawialnej.

 

 Teksty oparte są na bieżących zapisach ustawy. Aktualnie prowadzone są prace nad jej aktualizacją, która może znacząco zmienić kształt zapisów dotyczących prosumentów.

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl