WFOŚiGW w Katowicach rozpoczyna nabór do Programu KAWKA
Przewiń do artykułu
Menu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił nabór wniosków do III edycji Programu „KAWKA”.


Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 16 października b.r.

 

Dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci Programu mogą się ubiegać o dofinansowanie w łącznej wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, na które składa się dotacja  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 45 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach (co najmniej 35 proc. kosztów kwalifikowanych).


Środki mogą zostać przeznaczone na  likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

 

1337417427-04-dym-kk-k3-
Program KAWKA ma sprawić, że podobne widoki będą rzadkością, fot. nettg.pl


Dofinasowaniem mogą zostać objęte również zadania: rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci oraz zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.


Realizowane przedsięwzięcia, muszą być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, w miejscowościach powyżej 5.000 mieszkańców, na obszarze których (w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie), w ocenie rocznej jakości powietrza zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza (w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 raz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10).

 

Kto może zostać beneficjentem?

Zgodnie z regulaminem, Beneficjentem Programu mogą być osoby prawne realizujące przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących programach ochrony powietrza, opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.


Końcowym odbiorcą mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe pod warunkiem, że z dofinansowania skorzystają za pośrednictwem beneficjenta.


Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest równoległe przeprowadzenie kampanii edukacyjnej przez beneficjenta, która przekaże korzyści społeczne i zdrowotne płynące z likwidacji niskiej emisji. Ponadto obowiązkowe będzie utworzenie, rozbudowa lub aktualizacja baz danych pozwalająca na inwentaryzację źródeł emisji.


Regulamin Programu oraz wzory wniosków dostępne są pod tym adresem.


DM


Źródło: wfosigw.katowice.pl

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl