Efekty realizacji POIiŚ w województwie śląskim
Przewiń do artykułu
Menu

Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, która miała miejsce 7 grudnia w Katowicach, podsumowano realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w województwie śląskim.


Na spotkaniu obecni byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz jego zastępca – Andrzej Pilot i Rafał Adamus. Na konferencji głos zabierał także Bronisław Karasek – członek Rady Nadzorczej Funduszu.


Fakt, dlaczego w 2015 roku podsumowuje się program, który teoretycznie zakończył się dwa lata wcześniej, tłumaczył Andrzej Pilot.


- W 2015 roku kończy się realizacja POIiŚ na lata 2007-2013. Okres rzeczowej realizacji projektów oraz wydatkowania środków przez beneficjentów upływa 31 grudnia 2015 roku. Część podpisanych umów została już zrealizowana i obecnie następuje końcowe rozliczanie – mówił prezes Funduszu.


Zawarto łącznie 35 umów na dofinansowanie o całkowitej wartości ok. 930 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie wyniosło 513 mln zł.


Katowicki Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych:
•    Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa;
•    Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro).
W zakresie pierwszej z wymienionych wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty mogą również dotyczyć wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, a także dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. WFOŚiGW w Katowicach podpisał 32 umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wśród beneficjentów znalazły się projekty na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.


Oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w centrum uwagi stawia projekty z zakresu recyklingu oraz wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Z tego tytułu wsparcie uzyskały 3 projekty obejmujące budowę i rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Inwestycje te umożliwiają uporządkowanie gospodarki odpadami na danym obszarze województwa śląskiego oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do systemu zagospodarowania odpadów.

 

fot. WFOŚiGW w Katowicach


- Ze środków POIiŚ na lata 2007-2013 przygotowywane są również projekty przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 – informował Rafał Adamus, po czym dodał, że Wojewódzki Fundusz w Katowicach zawarł 7 umów o dofinansowanie na taki zakres rzeczowy.


- Dzięki tym umowom o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, zapewniona jest kontynuacja działań inwestycyjnych w zakresie dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie.


Część obowiązków ciążących na Instytucji Wdrażającej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 została powierzona Funduszowi na mocy Porozumienia zawartego z NFOŚiGW – Instytucją Wdrażającą POliŚ. Na tej podstawie katowicki WFOŚiGW będzie wykonywał zadania związane z realizacją Działania 2.3 POliŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, tj.:
•    przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców,
•    wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
•    kontrola na miejscu realizacji projektów.


To nie wszystko. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 WFOŚiGW w Katowicach będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.


Prezentację z konferencji prasowej można pobrać tutaj (PDF)


oprac. DM


Źródło: wfosigw.katowice.pl

 

Banery  finansowanie 120x550-16-15

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl