Nowelizacja ustawy o OZE. Firmy rozliczane jako prosumenci oraz inne kluczowe zapisy
Przewiń do artykułu
Menu

Mali i średni przedsiębiorcy również będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. To efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, która w ostatnich tygodniach była przedmiotem pracy Sejmu i Senatu. Czego jeszcze dotyczą nowe zapisy?

Główną przyczyną wprowadzanych zmian jest przyspieszenie inwestycji w sektorze OZE, tak by Polska mogła wypełnić unijny wymóg 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym kraju na koniec 2020 roku. Mają to umożliwić nowe zapisy ustawy o OZE, które wprowadzają kilka kluczowych zmian szczególnie istotnych z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy najważniejsze obszary, których dotyczy nowelizacja:


Pakiet prosumencki

Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami energii odnawialnej (a więc podmiotami będącymi jednocześnie konsumującymi i produkującymi energię na własny użytek), a tym samym nie mogli korzystać z rozwiązań, po które coraz chętniej sięgają gospodarstwa domowe. Na podstawie nowych zapisów w ustawie o OZE ma się to jednak zmienić. Po wprowadzonych zmianach małe i średnie przedsiębiorstwa również będą mogły ubiegać się o status prosumenta i produkować zieloną energię na własny użytek. Podstawowy warunek: sprzedaż energii z mikroinstalacji nie będzie mogła stanowić ich przeważającej działalności gospodarczej.

Małe i średnie firmy będą więc mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach (czyli instalacjach o mocy do 50kW) na własne potrzeby, a nadwyżki wprowadzać do sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, magazynując je tam w okresie zmniejszonego zużycia, by następnie je odbierać w okresie, kiedy zapotrzebowanie na energię rośnie.

Wszystko to jest efektem zawartego w noweli tzw. pakietu prosumenckiego, który dodatkowo reguluje także kwestie rozliczania energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, zobowiązuje odpowiednie organy do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji prosumenckich, uchyla obowiązek przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5kW oraz wprowadza możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Co istotne, nowelizacja nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu samego systemu opustów. Tak jak do tej pory, w przypadku instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument będzie mógł odebrać 0,8 kWh, natomiast w przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywać się będzie w stosunku ilościowym 1 do 0,7.


 

Przeczytaj także: 5 tys. dofinansowania do fotowoltaiki. Rusza program „Mój prąd”, czyli rządowa recepta na podwyżki cen energii

 


Spółdzielnie energetyczne

Kolejnym ważnym obszarem, którego dotyczy najnowsza nowelizacja ustawy o OZE jest kwestia spółdzielni energetycznych. Wprowadzone zmiany mają za zadanie ułatwienie ich powstawania i funkcjonowanie na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, co z kolei ma pomóc zapewnić niezależność energetyczną najmniejszych miejscowości. Nowelizacja zawiera również elementy promocji tego typu rozwiązań.

Takie spółdzielnie, podobnie jak osoby fizyczne oraz mali i średni przedsiębiorcy, będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów. W tym przypadku skorygowany został współczynnik ilościowy dotyczący rozliczeń z zakładem energetycznym i wynosi on 1 do 0,6kWh (w przypadku pozostałych prosumentów stosowany jest w zależności od wielkości instalacji współczynniki 0,8 i 0,7).

Rozliczeniu w spółdzielni energetycznej podlegać będzie energia elektryczna wytworzona w ciągu 12 miesięcy zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej. Ponadto działalność spółdzielni polegająca na wytwarzaniu energii z OZE nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, a tym samym nadwyżka energii w rozumieniu przepisów nie będzie stanowić przychodu.

Nowe przepisy wprowadzają również szereg udogodnień dla spółdzielni energetycznych. Nie będą one musiały m.in. uiszczać opłat z tytułu rozliczenia energii, opłat za usługę dystrybucji, opłaty OZE, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej. Nie będą musiały także uzyskiwać świadectw pochodzenia w celu ich umorzenia, jak również realizować obowiązków efektywności energetycznej. Dodatkowo uznaje się, że energia wyprodukowana przez spółdzielnię energetyczną i zużyta przez jej członków stanowi zużycie energii elektrycznej przez dany podmiot w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, a co za tym idzie, podlega zwolnieniu z niego.

Aby uzyskać status spółdzielni energetycznej konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

  • Prowadzenie działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gminach bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.
  • Liczba członków spółdzielni nie może przekroczyć 1000.
  • W przypadku wytwarzania energii elektrycznej łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE nie może przekroczyć 10 MW i musi umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków.
  • W przypadku wytwarzania ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie może przekroczyć 30 MW.
  • W przypadku wytwarzania biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji należących do spółdzielni nie może przekroczyć 40 mln m3.

Aukcje OZE jeszcze w tym roku

Nowe zapisy w dużej mierze odnoszą się także do aukcji dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. Nowelizacja określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, jaka będzie mogła zostać przeznaczona na aukcje, co umożliwi przeprowadzenie ich jeszcze w tym roku. Dodatkowo reguluje ona zapisy i terminy realizacji przedsięwzięć oraz dopuszcza m.in. jednokrotną aktualizację oferty, która wygrała aukcję, co ma usprawnić działanie dotychczasowego systemu.

Realizacja aukcji w bieżącym roku kalendarzowym zakładająca przyrost nowych mocy wytwórczych o mocy ponad 3GW (dotyczy to różnych rodzajów OZE z przeważającym udziałem lądowej energetyki wiatrowej oraz instalacji PV), pozwoli uzyskać roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 9,176 TWh.


 

Przeczytaj także: 1800 stron grozy – raport naukowców o postępującej zagładzie gatunków. To nasza wina

 


Pozostałe zmiany

Przy okazji nowelizacji ustawy o OZE, aby umożliwić wprowadzenie zmian, w niektórych przypadkach skorygowane zostały również zapisy innych ustaw, w tym między innymi zapisy ustawy Prawo Budowlane. Kontrowersyjnym zapisem ustawy jest ten o wymogu opracowania dla instalacji fotowoltaicznych projektów budowlanych, a następnie uzgodnienia ich z Państwową Strażą Pożarną w przypadku instalacji powyżej 6,5 kW. Zdaniem specjalistów z branży PV, wprowadzenie takiego wymogu nie poprawi bezpieczeństwa funkcjonowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, a jedynie stanie się kolejną biurokratyczną procedurą administracyjną.

Po wejściu w życie nowelizacji zajdą zmiany również w systemie FiT/FiP dającym 15-letnie gwarancje poziomu przychodów ze sprzedaży energii na z góry określonym, preferencyjnym poziome – bez konieczności konkurowanie o wsparcie w aukcjach. Do tej pory system FiT dający gwarancje odbioru energii przez tzw. sprzedawców zobowiązanych po stałej cenie był przeznaczony dla operatorów mniejszych biogazowni i hydroelektrowni o mocy do 0,5 MW. Dla większych instalacji w tych technologiach, o mocy do 1 MW, przewidziany był system FiP, który również daje gwarancje stałych przychodów – ale poprzez wyrównanie do gwarantowanego poziomu, do ceny energii uzyskanej przez inwestora na rynku. Teraz, w nowej wersji ustawy o OZE, możliwość skorzystania z systemu FiT/FiP dostaną inwestorzy planujący produkcję energii z instalacji biomasowych – obok mniejszych hydroelektrowni i biogazowni, a dla tych ostatnich zostanie zwiększona górna granica mocy umożliwiającej skorzystanie z FiP – z 1 MW do 2,5 MW.

Na zakończenie warto również wspomnieć, że nowelizacja daje także więcej czasu inwestorom na budowę zwycięskich projektów (aukcje OZE) poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii – do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie. Zmiany modyfikują także tzw. ustawę odległościową, która odnosi się do energetyki wiatrowej i reguluję kwestię budowy turbin wiatrowych. Zgodnie z nowymi zapisami pozwolenia na budowę dla nowych turbin, wydane przed jej wejściem w życie zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, czyli połowa roku 2024 r.

Źródła:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl