Program Czyste Powietrze - co musisz wiedzieć?
Przewiń do artykułu
Menu

Nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, który przez najbliższe lata stanowić będzie główny instrument walki ze smogiem na poziomie ogólnopolskim, rozpoczął się w drugiej połowie września br. Od tego czasu już ponad 10 tys. zainteresowanych złożyło dokumenty pozwalające ubiegać się o rządowe dofinansowanie. Poniżej zamieszczamy instrukcję "krok po kroku - jak złożyć wiosek?", a także listę najczęściej zadawanych pytań, z którymi spotykają się prowadzące nabór WFOŚiGW.

Podstawowe informacje:

Rządowy program Czyste Powietrze obok finansowania wymiany źródeł ciepła starej generacji przewiduje także dopłaty do termoizolacji budynków jednorodzinnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Wysokość dotacji powiązano z dochodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi ona od 30 do 90% kosztów inwestycji.

Na najwyższą, aż 90% dopłatę mogą liczyć ci, którzy miesięcznie mają do dyspozycji do 600 zł netto. Przy dochodzie na osobę powyżej 1600 zł netto dotacja maksymalnie może wynieść 30%. Na dopłatę do zakupu źródła ciepła mogą liczyć inwestorzy remontujący stare budynki oraz ci, którzy stawiają nowe, natomiast dofinansowanie docieplenia dotyczy wyłącznie domów modernizowanych. Pozostały koszt należy sfinansować ze środków własnych lub w ramach pożyczki, udzielanej na preferencyjnych warunkach. Minimalna wartość inwestycji to 7 tys. zł, a maksymalne przewidziane wsparcie dla pojedynczego beneficjenta wynosi 53 tys. zł.

Więcej o programi pisaliśmy również tutaj: Program priorytetowy "Czyste Powietrze". Ruszył nabór wniosków


8 kroków do dofinansowania:

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru (dokumenty dostępne na stronach funduszy wojewódzkich - np. TUTAJ).

2. Zbadaj potrzeby budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzajęce dochód).

4. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7. Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.


Jak złożyć wniosek - instrukcja krok po kroku?

Wniosek o dofinansowanie złożyć można za pośrednictwem tzw. portali beneficjenta, dostępnych na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod adresem www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/ znajdują się lista odnośników do poszczególnych województw.

Poniżej zamieszczamy instrukcję krok po kroku, która szczegółowo tłumaczy wszystkie etapy składania wniosku drogą elektroniczną:


Najczęściej zadawane pytania:

1. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem portali beneficjenta, które prowadzone są przez poszczególne WFOŚiGW (odnośniki do portali dostępne pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/)

W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na portalu beneficjenta. Następnie można rozpocząć wypełnianie wniosku. Przed wypełnieniem wniosku należy upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane dane. Posiadając konto na Portalu beneficjenta można zapisać wniosek i uzupełniać go etapami.

Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

W wersji elektronicznej - przez Portal beneficjanta:

 • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej
 • przesłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Gdańsku w wersji papierowej

Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

2. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy). Opcjonalnie - dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki oraz audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

4. Jak należy wyliczyć dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania?

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 12).

5. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

 • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
 • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
 • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
 • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Należy zwrócić uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

6. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu?

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

7. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

8. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”. Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu PIT w polskim urzędzie skarbowym.

9. Kiedy mogę rozpocząć prace?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

10. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

11. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby c.w.u.?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

12. Czy można ubiegać się o dofinansowanie jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

13. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego.

14. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku istniejącym?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.A.

15. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowobudowanym?

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:

a. kotły na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrze
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
wraz z przyłączami

Ze szczegółami można zapoznać się w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

16. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacana jest dotacja?

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

 • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
 • przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
 • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta

17. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

18. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy, to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego?

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:

 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
 • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

19. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Nie ma znaczenia przez jaki okres czasu prowadzona jest działalność. Nie - powierzchnia domu jednorodzinnego przeznaczona na działalność gospodarczą obniża proporcjonalnie maksymalne koszty kwalifikowane.

20. Czy w nowo budowanym budynku montując nowe źródło ciepła będzie można również uzyskać dofinansowanie na instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na przyłącze?

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

21. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

22. Jak długo trzeba czekać na wizytację po złożeniu wniosku?

Zgodnie z założeniami Programu Czyste powietrze wizytacji dopuszczającej dokonuje się na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających. Rozpatrzenie wniosku, w tym wizyta dopuszczająca, odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Druga wizytacja przeprowadzona będzie po weryfikacji wniosku o płatność końcową. Pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności.

23. Czy jeżeli ktoś dostał np. dotacje z programu WFOŚiGW lub jakiegoś programu gminnego na piec, to może dostać z Czystego powietrza na docieplenie domu?

Ze środków Programu Czyste Powietrze nie można finansować zakresu rzeczowego realizowanego z innych środków publicznych. Jeśli jednak wnioskodawca wymienił źródło ciepła na spełniające założenia Programu jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania na inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym docieplenie domu, zgodnie z zapisami Regulaminu

24. Czy można uzyskiwanie dotacji dzielić na części? Np. w tym roku wymienię piec a za dwa lata ocieplę ściany lub odwrotnie?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. W ramach tego okresu można dzielić inwestycję na poszczególne części wykazane w złożonym do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie.

25. Czy można rozliczyć już poniesione wydatki? Np. ktoś wymienił okna w tym lub ub. roku albo wstawił piec spełniający normy?

Tak, program umożliwia rozliczenie poniesionych już wydatków dla przedsięwzięć rozpoczętych po 01.01.2018r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

26. Czy i w jakich sytuacjach audyty są niezbędne? Skąd wziąć audytora?

Audyt energetyczny nie stanowi obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie. To od decyzji mieszkańca zależy czy skorzysta z tej możliwości, czy samodzielnie wykona uproszczoną analizę energetyczną we wniosku o dofinansowanie. Na rynku istnieje wiele firm wykonujących tego typu ekspertyzy.

27. Kiedy następuje wypłata przyznanych środków w ramach Programu?

Zgodnie z założeniami Programu rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych. Wsparcie zostanie przyznane tym beneficjentom, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz jakościową. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy – jako częściowa zapłata za faktury, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

28. Kto może zarejestrować się jako wnioskodawca na Portalu Beneficjenta?

Podmiotem rejestrującym się jako wnioskodawca programu Czyste powietrze może być wyłącznie osoba fizyczna będąca faktycznie wnioskodawcą. Tym samym podmiotami rejestrującymi się nie mogą być pełnomocnicy wnioskodawców, podmioty prowadzące szkolenia, firmy doradcze, itp.

29. Czy dochód podawany we wniosku o dofinansowanie na cele określenia intensywności pomocy będzie liczony w kwotach netto czy brutto?

Za dochód przyjmuje się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych, pomniejszone o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

30. Czy ubiegając się o dotację będzie konieczne również zaciągnięcie pożyczki?

Nie, można ubiegać się tylko o dotację, można również wnioskować zarówno o dotację jak i o pożyczkę. Niektóre rodzaje przedsięwzięć mogą być dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki - dotyczy to zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

31. W jaki sposób udokumentować dochód w przypadku rolnika?

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529). Czyli dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn ilości ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych w instrukcji do wniosku zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku. Potwierdzenie następuje w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia.

32. Jestem w trakcie prowadzenia prac związanych z wymianą kotła i docieplenia budynku? Czy będę mógł skorzystać z dofinansowania w ramach programu?

Tak, pod warunkiem, że spełnione są inne warunki Programu i że zadanie nie zostanie zakończone przed dniem złożenia wniosku (zafakturowane, opłacone, potwierdzone protokołem odbioru). Należy pamiętać, że rachunki/faktury VAT lub inne dokumenty księgowe wystawione przed dniem 01.01.2018 r. nie mogą być rozliczone w dofinansowaniu. Wsparciu finansowemu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

33. Jeżeli mój dochód zmieni się w trakcie realizacji Programu pociągnie to za sobą ewentualną zmianę wysokości dofinansowania?

Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

34. Czy zlikwidowanie starego pieca węglowego jest wymogiem koniecznym skorzystania z dofinansowania?

Tak, w przypadku kiedy planowany jest montaż, nowego źródła ciepła spełniającego wymogi programowe z dofinansowaniem z Programu "Czyste Powietrze", a dotychczasowym źródłem jest piec/kocioł na paliwo stałe jest wymóg bezwzględnego zlikwidowania ww. urządzenia, czego potwierdzeniem ma być imienny dokument potwierdzający zezłomowanie.

35. Czy w nowobudowanym budynku prace termomodernizacyjne mogą być objęte dofinansowaniem?

W nowobudowanych budynkach zakres dofinansowania obejmuje jedynie zakup i montaż urządzeń grzewczych spełniających wymagania techniczne zawarte w Programie, a co za tym idzie prace termomodernizacyjne nie podlegają dofinansowaniu.

36. Czy możliwe jest objęcie dofinansowaniem zakupionego i zamontowanego na początku bieżącego roku pieca na biomasę klasy 5 i spełniającego wymogi EKOPROJEKTU?

Niestety nie. Na zadanie zakończone w rozumieniu definicji programowej, zakupiony i zapłacony, a do tego zamontowany i uruchomiony kocioł, na który została udzielona gwarancja nie podlega przyznaniu dotacji z Programu. W przypadku, gdyby wymiana pieca stanowiła tylko element (etap) zadania i planowane byłyby jeszcze dalsze prace termomodernizacyjne, wsparcie jest możliwe. Trzeba oczywiście spełnić pozostałe warunki Programu (np. stary piec musi zostać zezłomowany, co należy potwierdzić stosownym dokumentem).

37. Czy można uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej?

Program przewiduje możliwość skorzystania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jedynie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

38. Czy można skorzystać z innych środków publicznych (tj. dofinansowanie z gminy) na wymianę kotła?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków z Programu "Czyste Powietrze" nie ma możliwości skorzystania z dotacji na ten sam zakres rzeczowy zadania z dwóch instytucji dysponującymi środkami publicznymi.

39. Czy można wypełnić wniosek wyłącznie w wersji papierowej?

Tak. Wniosek można złożyć w następujący sposób:

1) W wersji elektronicznej przez dedykowaną aplikację internetową, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisów, o których mowa wyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa wygenerowany przy użyciu dedykowanej aplikacji internetowej:
- wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie sumę kontrolną w postaci kodu kreskowego lub ciągu znakowego,
- podpisane przez siebie oświadczenia.

2) W wersji papierowej na formularzu pobranym ze strony internetowej wfośigw albo siedzibie wfośigw.
Natomiast zaleca się wypełnienie wniosku, niezależnie od formy składania, na komputerze, gdyż formularz wniosku zawiera formuły sprawdzające i przeliczające oraz zawiera pola z listami opcji do wyboru, które ułatwiają wypełnienie wniosku.

40. Czy po złożeniu wniosku będę ponosić jakieś koszty za kontrolę inwestycji na terenie mojej nieruchomości, rozpatrzenie wniosku lub w związku z podpisaniem umowy?

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat ani za rozpatrzenie wniosku ani na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Fundusz nie pobiera również opłat za przeprowadzone na terenie nieruchomości kontrole.

41. Co w sytuacji, gdy osoba fizyczna jest właścicielem 2 budynków jednorodzinnych i planuje złożyć 2 odrębne wnioski o dofinansowanie? Załóżmy, że wnioskodawca (właściciel) mieszka tylko w jednym z tych budynków wraz z żoną i niepełnoletnim dzieckiem, a w drugim budynku mieszkają jego rodzice. Jak w tej sytuacji będzie liczony dochód? Czy właściciel powinien być wliczany do dochodu gospodarstwa, w którym nie mieszka?

Jeden wniosek dotyczy jednego budynku jednorodzinnego. Nie ma ograniczenia liczby składanych wniosków, wobec czego, w opisanej sytuacji właściciel budynku powinien złożyć dwa wnioski. W każdym przypadku do średniego dochodu miesięcznego będą wliczane dochody wnioskodawcy i jego rodziny (gospodarstwa domowego), a nie osób zamieszkujących dany budynek jednorodzinny, np. rodziców, którzy mieszkają w budynku stanowiącym własność syna - w ust 7.2 pp wskazano, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

42. Czy wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest obligatoryjne?

Nie ma obowiązku wykonania ekspertyzy chiropterologicznej/ornitologicznej, jednak należy pamiętać, że niszczenie siedlisk dzikich zwierząt będących pod ochroną jest zakazane. W przypadku, gdy przedstawiciel wfosigw w trakcie wizytacji dopuszczającej zauważy występowanie w budynku ww zwierząt, powinien on zanotować ten fakt w tabeli umieszczonej w punkcie I Protokołu dopuszczającego. Wnioskodawca będzie musiał w tym zakresie złożyć wyjaśnienia, lub przedłożyć zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Należy zwrócić uwagę, że prawdopodobnie w takim przypadku realizacja inwestycji będzie musiała być przesunięta w czasie.

43. Czy w przypadku wymiany pieca - potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji może być umowa sprzedaży pieca zamiast imiennego dokumentu zezłomowania? Czy możliwe będzie dofinansowanie w takiej sytuacji?

Wymogiem programu jest by stary piec był zezłomowany. Należy posiadać imienny dokument złomowania. Starego pieca, nie spełniającego wymogów, nie można sprzedać.

44. Czy na termomodernizację budynku istniejącego (budowa przed 2002 r.) można otrzymać dotację, w sytuacji kiedy ogrzewany jest tylko kominkiem wyłącznie na drewno?

Jeśli kominek nie spełnia wymogów Programu można zachować go ewentualnie do celów dekoracyjnych. Powinien on być na trwale wyłączony z eksploatacji, tj. należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny. Kominek należy zastąpić źródłem spełniającym wymogi Programu.

45. Czy będę potrzebować oferty od różnych dostawców nowego kotła?

Program wymaga by Wnioskodawca posiadał co najmniej 3 udokumentowane oferty od wykonawców na dostawę urządzeń/wykonanie prac. Prosimy by do wniosku załączyć dodatkowo wybraną ofertę, pozostałych ofert nie składa się wraz z wnioskiem, należy je posiadać, gdyż mogą być konieczne do okazania w trakcie kontroli zadania na terenie nieruchomości objętej dofinansowaniem.

We wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie o treści ,,Oświadczam, że dokonałem wyboru z zachowaniem zasad konkurencyjności tj. porównałem i udokumentowałem minimum 3 oferty"


Źródła:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl